OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PŮJČOVNU

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Nájemní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1.

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi panem Ing. Vlastimilem Šilhanem, IČO: 753 62 465, s místem podnikání Vícenice 70, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „Pronajímatel“) a Nájemcem souvisejících s podnikatelskou činností Pronajímatele, tj. s nájmem Rybářského vybavení (dále jen „VOP“).

1.2.

Tyto VOP se vztahují na veškeré nájemní smlouvy uskutečněné mezi Pronajímatelem a Nájemcem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Ústní prohlášení učiněná vůči Nájemci zaměstnanci pana Ing. Vlastimila Šilhana, IČO: 753 62 465, Pronajímatele nezavazují.

1.3. 

Ustanovení obsažená v písemné nájemní smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem mají přednost před těmito VOP.

1.4.

Práva a povinnosti mezi Pronajímatelem a Nájemcem neupravené těmto VOP, ani písemnou smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a je-li smluvní stranou Spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.5. 

Tyto VOP jsou pro Nájemce závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Pronajímatelem, tedy od okamžiku, kdy je mezi Pronajímatelem a Nájemcem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou.

1.6.

Nájemce přijímá a uznává následující VOP jako závazné. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetové adrese Pronajímatele www.vylovrybu.cz, dále vyvěšeny a k nahlédnutí u Pronajímatele a Nájemce se s nimi před uzavřením nájemní smlouvy s Pronajímatelem seznámil a souhlasí s nimi.

2. Pojmy

„Pronajímatel“ – pan Ing. Vlastimil Šilhan, s místem podnikání Vícenice 70, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 753 62 465.

„Spotřebitel“ - fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Pronajímatelem, nebo s ním jinak právně jedná.

„Nájemce“ – tento pojem zahrnuje jak Spotřebitele, tak nájemce vystupujícího při uzavírání nájemní smlouvy s Pronajímatelem v rámci své podnikatelské činnosti.

„Rybářské vybavení“ - veškeré ruční, elektrické, motorové a jiné nářadí, vybavení, příslušenství, které Pronajímatel nabízí k pronájmu pro zajištění chodu výlovu.

„VOP“ – tyto všeobecné obchodní podmínky.

„Kauce“ – záloha na nájemné složená Nájemcem při převzetí Rybářského vybavení Nájemcem.

3. Nájemní smlouva

3.1.

Nájemní smlouva uzavíraná se Spotřebitelem je uzavřená a závazná okamžikem podepsání nájemní smlouvy poslední ze smluvních stran.

3.2.

Nájemní smlouva uzavíraná s Nájemcem, který není Spotřebitelem, je krom způsobu uvedeného v bodě 3.1 VOP, uzavřená rovněž potvrzením Nájemcovy řádně vyplněné objednávky Pronajímatelem, a to v objednávkovém formuláři v uživatelském rozhraní webu, prostřednictvím e-mailu nebo písemně. Objednávka může být Nájemcem učiněna elektronickým formulářem, e-mailem nebo písemně. Za řádně vyplněnou se považuje objednávka, která obsahuje:

  • označení Rybářského vybavení, jehož pronájem Nájemce požaduje;
  • požadovanou dobu pronájmu;
  • označení Nájemce (tj. alespoň jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo).

3.3.

Povinnou přílohou objednávky dle bodu 3.2 VOP je seznam osob, které jsou oprávněny Nájemce zastupovat v souvislosti s nájmem Rybářského vybavení. Pokud Pronajímatel s Nájemcem, který výše uvedený seznam nepředložil, již v posledních 3 letech právně jednal, kdy v této souvislosti obdržel seznam osob oprávněných zastupovat Nájemce, souhlasí Nájemce s tím, že ho právní jednání těchto osob zavazuje, jako by je činil sám.

3.4.

Nájemce je povinen upozornit Pronajímatele na jakoukoli změnu v seznamu osob dle bodu 3.3 VOP, a to do 2 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti písemnou formou nebo e-mailem. V případě, že tak Nájemce neučiní, nese plnou odpovědnost za škodu tím způsobenou Pronajímateli a je zavázán ze všech právních jednání učiněných osobami uvedenými v seznamu (před písemným oznámením o změně) jakoby je učinil sám.

3.5.

Nájemní smlouvu lze měnit e-mailem nebo písemnou formou. Dobu nájmu lze prodloužit i elektronickou formou a emailem.

3.6.

Veškerá e-mailová komunikace mezi Pronajímatelem a Nájemcem musí probíhat na e-mailové adrese Pronajímatele, tj. přijaté/odeslané z domény vylovrybu@seznam.cz a e-mailových adresách Nájemce uvedených v nájemní smlouvě, popř. objednávce dle bodu 3.2 VOP. V opačném případě tato e-mailová komunikace Pronajímatele nezavazuje.

3.7.

Nesjednají-li si Pronajímatel s Nájemcem v nájemní smlouvě jinak, je místem, kde bude Rybářské vybavení přenecháno Nájemci a po skončení nájmu jím vráceno Pronajímateli, provozovna Pronajímatele, ve které byla nájemní smlouva uzavřena. Nelze-li výše uvedeným způsobem určit příslušnou provozovnu, určí ji Pronajímatel.

4. Nájemné

4.1.

Pokud není písemně sjednáno jinak, řídí se výše nájemného cenami uvedenými v ceníku Pronajímatele platném ke dni uzavření nájemní smlouvy. Ceník je dostupný na internetové adrese Pronajímatele, nájemné je v něm uvedeno s DPH. Nejsme plátci DPH.

4.2.

Pronajímatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření nájemní smlouvy.

4.3.

Požaduje-li Nájemce odvoz Rybářského vybavení do místa mimo provozovnu Pronajímatele, provádí se tak pouze na náklady a nebezpečí Nájemce. Cena za dopravu je účtována podle ceníku Pronajímatele platného v den uskutečnění odvozu.

5. Platební podmínky

5.1.

Nájemné je splatné ihned při vrácení Rybářského vybavení Nájemcem, nestanoví-li daňový doklad vystavený Pronajímatelem pozdější den splatnosti.

5.2.

Není-li pronajaté Rybářské vybavení vráceno Nájemcem ve sjednané době, nebo přesahuje-li sjednaná doba nájmu kalendářní měsíc, je Pronajímatel oprávněn účtovat nájemné měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci se splatností 14 dní. Nájemce je povinen toto nájemné ve lhůtě splatnosti uhradit.

5.3.

Pronajímatel se s Nájemcem dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:

  • platba v hotovosti při vrácení Rybářského vybavení v provozovně Pronajímatele;
  • bezhotovostní převod na účet Pronajímatele na základě jím vystaveného daňového dokladu.

5.4.

V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu.

5.5.

Pronajímatel je oprávněn požadovat po Nájemci při předání Rybářského vybavení Nájemci složení peněžní částky ve výši uvedené v Ceníku zveřejněném na internetové adrese Pronajímatele (dále jen „Kauce“), která je splatná okamžikem uzavření nájemní smlouvy.  Kauci je Pronajímatel oprávněn si ponechat na úhradu nájemného. V případě skončení nájmu, kdy celkové nájemné nedosáhne výše složené Kauce, je Pronajímatel povinen Nájemci rozdíl mezi výší nájemného a zaplacenou Kauci vrátit, a to ve lhůtě 30 dnů od skončení nájmu.

5.6.

Pro případ prodlení Nájemce s úhradou nájemného je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli rovněž smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

5.7.

Bude-li Nájemce v prodlení s úhradou nájemného déle než 30 dnů, je Pronajímatel oprávněn zveřejnit tuto skutečnost na svých internetových stránkách spolu s uvedením jména a příjmení/názvu právnické osoby, bydliště/sídla a IČ Nájemce. Nájemce s tímto postupem souhlasí.

6. Práva a povinnosti nájemce

6.1 Nájemce je povinen:

a) užívat Rybářské vybavení jako řádný hospodář k obvyklému účelu v souladu s nájemní smlouvou a těmito VOP;

b) po dobu nájmu provádět běžnou údržbu pronajatého Rybářského vybavení;

c) poučit osoby, které budou pronajaté Rybářské vybavení užívat o jeho provozu, manipulaci s ním, údržbě a bezpečnostních podmínkách;

d) dodržovat bezpečnostní a jiné závazné předpisy při užívání Rybářského vybavení;

e) nezřídit třetí osobě užívací právo k pronajatému Rybářskému vybavení bez písemného souhlasu Pronajímatele, v opačném případě má Pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit;

f) neprovádět na pronajatém Rybářském vybavení žádné změny nebo úpravy (vyjma běžné údržby);

g) umožnit Pronajímateli, oznámí-li to alespoň 1 den předem, přístup k pronajatému Rybářskému vybavení za účelem provedení kontroly v souladu s nájemní smlouvou;

h) hradit náklady přepravy Rybářského vybavení do místa užívání, jakož i náklady zpětné přepravy do místa provozovny Pronajímatele;

i) ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Rybářského vybavení Pronajímateli;

j) vrátit Pronajímateli Rybářského vybavení řádně a včas, tj. provozuschopné a kompletní, očistěné, ve stavu, v jakém ho Nájemce převzal vzhledem k obvyklému opotřebení.

6.2.

V případě ztráty svěřeného pronajatého Rybářského vybavení se Nájemce tímto zavazuje uhradit Pronajímateli vzniklou škodu ve výši nákladů, které Pronajímatel vynaložil na pořízení předmětného Rybářského vybavení.

6.3.

Nájemce uzavřením nájemní smlouvy stvrzuje, že byl řádně seznámen s obsluhou a bezpečnostními předpisy při používání Rybářského vybavení.

6.4.

Povinnost platit nájemné nevzniká, jestliže Pronajímatel bez závažných důvodů daných technických stavem pronajatého Rybářského vybavení nepředá toto Nájemci k užívání a za dobu, kdy je pronajaté Rybářské vybavení v opravě z důvodů neležících na straně Nájemce, tj. v případě, kdy Nájemce řádně a včas oznámí potřebu opravy, tj. dojde-li k poškození pronajatého Rybářského vybavení vlivem skutečnosti Nájemcem nezaviněných, kdy technický stav pronajatého nářadí nezpůsobený Nájemcem, neumožňuje jej řádně užívat, pokud Nájemci nebylo poskytnuto jiné Rybářského vybavení sloužící k účelům nájmu. Po dobu, po kterou nemohl Nájemce Rybářského vybavení užívat vůbec nebo se značnými obtížemi má právo na slevu z nájemného.

6.5.

Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u Pronajímatele nejpozději do doby, na kterou byl nájem sjednán, ne však později než do 6 měsíců ode dne, kdy vadu Nájemce zjistil nebo mohl zjistit.

6.6.

Nájemce je povinen platit nájemné, dokud neoznámí Pronajímateli ztrátu, odcizení nebo zničení věci.     

7. Práva a povinnosti pronajímatele

7.1 Pronajímatel je povinen:

  • přenechat Nájemci pronajaté Rybářské vybavení tak, aby je mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu;
  • zajistit nájemci nerušené užívání Rybářského vybavení po dobu nájmu.

7.2.

Pokud je Rybářské vybavení při vrácení poškozeno, zavazují se Pronajímatel a Nájemce sepsat „ Protokol o vrácení“, kde se stanoví rozsah poškození a Rybářské vybavení se předá k posouzení do servisu. Po sepsání zmíněného protokolu je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci složení částky odpovídající Jistotě stanovené dle ceníku Pronajímatele u daného Rybářské vybavení, kterou je Pronajímatel oprávněn použít na úhradu škody způsobené Nájemcem na pronajatém Rybářské vybavení. Složením uvedené částky Nájemcem není dotčeno Pronajímatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči Nájemci.

7.3.

Pronajímatel neodpovídá za vadu Rybářské vybavení, o které Nájemce v době uzavření nájemní smlouvy věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebrání užívání Rybářské vybavení.

7.4.

Pronajímatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost odvozu/přistavení Rybářské vybavení, byl-li sjednán, v důsledku vyšší moci.

7.5.

Nájemce, který není Spotřebitel, se tímto vzdává vůči Pronajímateli nároku na náhradu případné škody vzniklé mu v souvislosti s nájemní smlouvou.

8. Ukončení smlouvy

8.1.

Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také tehdy, jestliže je Nájemce v prodlení s úhradou Kauce, dále v případě hrubého porušení nájemní smlouvy Nájemcem (např. Nájemce užívá Rybářské vybavení v rozporu s poučením Pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu).

8.2.

Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit Pronajímateli Rybářské vybavení, a to na provozovnu Pronajímatele, kde mu byla předána.

8.3.

Nájemce je povinen platit Pronajímateli nájemné i po skončení nájmu, dokud je v prodlení s vrácením Rybářské vybavení.

8.4.

Pokud je Nájemce v prodlení s vrácením Rybářské vybavení déle než 30 dní je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

8.5.

V případě odstoupení od nájemní smlouvy po složení Kauce, vrátí Pronajímatel Nájemci složenou Kauci (vyjma případu dle odst. 8.6 VOP) poníženou o částku odpovídající nájemnému za Rybářské vybavení za dobu, po kterou měl Nájemce Rybářské vybavení u sebe a částku odpovídající vzniklé škodě. Kauce ve výši dle předchozí věty bude vyplacena Nájemci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od nájemní smlouvy adresátovi, ne však dříve než bude Nájemcem Rybářské vybavení vráceno Pronajímateli (tato podmínka se nevztahuje na případy, kdy Nájemce včas oznámil odcizení Rybářské vybavení).

8.6.

V případě ztráty Rybářské vybavení se složená Kauce Nájemci nevrací.

8.7.

Nezaplacení nájemného ani ve lhůtě do 15 dnů po splatnosti se považuje za porušení nájemní smlouvy podstatným způsobem.

8.8.

Nájemce má právo nájem vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 10 kalendářní dnů. Výpovědní době počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla Pronajímateli doručena písemné výpověď.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.

Osobní data Nájemců jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje Nájemců jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

9.2.

Uzavřením nájemní smlouvy dává Nájemce Pronajímateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Pronajímatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

9.3.

Osobní data, která Nájemce uvede v objednávce nebo v nájemní smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Pronajímatele a nebudou poskytnuta jiným subjektům, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Nájemci. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Nájemce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému odevzdání Rybářské vybavení.

9.4.

Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.

10. Informace o řešení sporů a dohledu

10.1.

Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy vylovrybu@seznam.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zašle Pronajímatel na elektronickou adresu, ze které Spotřebitel stížnost zaslal.

10.2.

Pronajímatel je oprávněn k pronajímání Rybářské vybavení na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3.

Spotřebitel má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o nájmu Rybářské vybavení obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.

Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené rovněž v případě, kdy:

  • ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím;
  • ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty;
  • se vrátí jako nedoručená, ač byla zaslána na adresu uvedenou v nájemní smlouvě, pak se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání.

11.2.

Veškerá písemná komunikace mezi Pronajímatelem a Nájemcem bude probíhat na jejich adresy bydliště/doručovací adresy uvedené v nájemní smlouvě. Písemná forma je zachována také při e-mailové komunikaci za dodržení podmínek dle odst. 3.6 VOP.

11.3.

Pronajímatel není ve vztahu k Nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.4.

Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

11.5.

Uzavřením nájemní smlouvy Nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Ceníkem Pronajímatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Nájemce dostatečným způsobem před vlastním uzavřením nájemní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

11.6.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy a jsou rovněž zobrazeny na webových stránkách Pronajímatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Nájemcem.

11.7.

Nájemní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Pronajímatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.

11.8.

V případě soudních sporů je příslušný obecný soud Pronajímatele. Toto ustanovení se nepoužije, je-li nájemcem Spotřebitel.

 © VYLOVRYBU.CZ 2017